Materská škola, M. Marečka 20, Bratislava

Materská škola, M. Marečka 20, Bratislava

Milana Marečka 20
84108 Bratislava
IČO: 31808999

Informácie o inštitúcii Materská škola, M. Marečka 20, Bratislava

 

 

Materská škola  M. Marečka 20 / ďalej len A/ je umiestnená je v prízemí panelového obytného domu. Posudok krajského hygienika bol vydaný k prevádzke MŠ vo februári 1990 s určenou kapacitou 120 detí. Má dva vchody,  každý s dvoma triedami a príslušenstvom.  Uprostred traktu sa nachádza vývarovňa, ŠJ, skladovacie priestory. MŠ prináleží záhrada vo výmere 3680 m2. ktorá  je oplotená.  Súčasťou školskej záhrady sú preliezačky, šmýkľavky, záhradný domček a pieskoviská  / chránené drevenou obrubou z hľadiska bezpečnosti detí / . Z bočnej strany budovy  je pre potrebu vykonania hygieny 1 WC s umývadlom , slúžiacim v prípade potreby len pre pobyt vonku sú vybavené papierovými uterákmi.

 

- Materská škola / elokovaná budova  MŠ na ulici v M. Marečka 16, / ďalej len B/ je umiestnená ako samostatná dvojpodlažná budova. Posudok krajského hygienika bol vydaný k prevádzke MŠ v júni 1988 s určenou kapacitou 160 detí. MŠ je sedemtriedna s príslušenstvom.  Uprostred  traktu sa nachádza vstupná hala, vývarovňa, ŠJ, skladovacie priestory a práčova. V pravej časti pavilónu na poschodí sa nachádza zborovňa, telocvičňa, kabinety. MŠ prináleží záhrada vo výmere 4890 m2  ktorá  je oplotená.  Súčasťou školskej záhrady sú preliezačky, šmýkľavky, záhradný domček, exteriérové  pohybové prvky  a pieskoviská  / chránené drevenou obrubou z hľadiska bezpečnosti detí / . Z bočných  strán budovy  sú  pre potrebu vykonania hygieny 6 WC s umývadlami, slúžiacim v prípade potreby len pre pobyt vonku sú vybavené papierovými uterákmi.

 

VNÚTORNÁ PREVÁDZKA MATERSKEJ ŠKOLY

 

MŠ je v prevádzke počas pracovných dní  od 6,30 hod. do 17,30 hod. Prevádzka MŠ bola prerokovaná s rodičmi a odsúhlasená zriaďovateľom Mestská časť Bratislava – Devínska Nová Ves  v zastúpení starostu M. Jamboru. V čase letných prázdnin je prevádzka MŠ z hygienických dôvodov prerušená najmenej na štyri   týždne. V tomto období podľa inštrukcií  riaditeľa  MŠ vykonávajú prevádzkoví pracovníci upratovanie a dezinfekciu priestorov MŠ. Práve v tomo období si zamestnanci MŠ čerpajú dovolenku. Prerušenie dochádzky oznámi  riaditeľka MŠ oznamom, spravidla dva mesiace vopred. V čase prerušenia prevádzky môžu deti, ktorých rodičia nemôžu čerpať dovolenku, navštevovať predškolské zariadenie, ktoré bude prevádzkované v úspornom režime v pravidelnom striedaní v MŠ – A( MŠ M. Marečka 20) a B (M. Marečka ).

 

DOCHÁDZKA DETÍ DO MŠ


Rodič odovzdá dieťa do MŠ p. učiteľke spravidla do 8,00 hod. Z hľadiska psychohygieny dieťaťa doporučujeme jeho prevzatie o 15.30 hod. Spôsob dochádzky a spôsob jeho stravovania  dohodne rodič s riaditeľkou MŠ.  V prípade dochádzky dieťaťa v priebehu dňa, dohodne rodič  čas príchodu do MŠ a spôsob stravovania, tak aby nenarušil priebeh činností a denný poriadok ostatných detí (pobyt vonku.).  Prevzatie dieťaťa môže pedagogický zamestnanec  odmietnuť, ak zistí ,že jeho zdravotný stav nie je vhodný na prijatie do kolektívu zdravých detí.  Najneskôr do 14 pracovných dní od začiatku neprítomnosti dieťaťa oznámi dôvod a predpokladaný čas neprítomnosti dieťaťa.  Pri nástupe do MŠ je opäť rodič povinný predložiť vyhlásenie o zdravotnom stave dieťaťa.

VNÚTORNÁ ORGANIZÁCIA MŠ  (A)


MŠ otvára p. školníčka o 6,30 hod., ktorá denne prevádza kontrolu okien a vchodov pri uzamykaní budovy večer. Prevádzka MŠ je od 6,30 hod. do 17,30 hod. O 6,30 hod. je otvorený hlavný vchod v pravej časti traktu, kde sa deti schádzajú v  triede (Žabiek) do 7,00 hod.  V popoludňajších hodinách po 16,30 hod. aj rozchádzajú.

 

VNÚTORNÁ ORGANIZÁCIA MŠ  /B/

 

MŠ otvára p. školníčka o 6,30 hod., ktorá denne prevádza kontrolu okien a vchodov pri uzamykaní budovy večer. Prevádzka MŠ je od 6,30 hod. do 17,30 hod. O 6,30 hod. je otvorený hlavný vchod v pravej časti traktu. O 7,00 hod.  otvára bočný aj vchod. Deti  sa deti schádzajú v triede  (Macíkovia) do 7,00 hod. a  v popoludňajších hodinách po 16,20 hod. aj rozchádzajú.

ZABEZPEČENIE PREDPRIMÁRNEHO VZDELÁVANIA

V triedach  s celodennou výchovou a vzdelávaním zabezpečujú predprimárne  vzdelávanie striedavo na dve zmeny dve p. učiteľky. V triede s celodennou výchovou a vzdelávaním s deťmi mladšími ako 3 roky, ktorých je viac ako desať pracujú striedavo tri pani učiteľky  v súlade so zásadami psychohygieny so zreteľom na individuálny vývin dieťaťa, materiálne a personálne podmienky MŠ. Predprimárne vzdelanie získa dieťa absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v materskej škole. Dokladom o získanom stupni vzdelania je osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania. Výchova a vzdelávanie detí  je plánované podľa vekových osobitostí detí.  Vedie sa príslušná agenda a každá učiteľka v plnej miere rešpektuje Vyhlášku MŠ SR č. 306/ 2008 o materskej škole. Počas edukačných aktivít  nesmie byť učiteľka vyrušovaná !  Je dôležitá neformálna spolupráca s rodičmi na základe jednotného pôsobenia na deti. Učiteľka uplatňuje voľnejšiu organizáciu dňa podľa vlastného uváženia s primeranou disciplínou, prosociálnym správaním detí a s uplatňovaním formy zážitkového učenia /KEMSAK/.

-  za bezpečnosť detí počas krúžkovej činnosti zodpovedá učiteľ. Ak krúžkovú činnosť vykonáva  so súhlasom zákonných zástupcov lektor, za bezpečnosť detí zodpovedá lektor, krúžková činnosť sa  organizuje v popoludňajších hodinách

-  činnosti, ktoré sa vykonávajú ako súčasť výchovno – vzdelávacej činnosti materskej školy a ktoré si vyžadujú zvýšený dozor je počet pedagogických zamestnancov nasledovný:  plavecký výcvik je najviac osem detí na jedného pedagogického zamestnanca, lyžiarsky výcvik je najviac desať detí na jedného pedagogického zamestnanca, pri saunovaní je najviac desať detí na jedného pedagogického zamestnanca, ŠVP je počet detí podľa  Vyhl. MŠ SR č. 305/2008 Z.z.

-  V MŠ so súhlasom zriaďovateľa a vyjadrením zariadenia výchovného poradenstva  je možné vytvoriť triedy na rozvíjanie nadania v oblasti estetickej, intelektuálnej alebo športovej.

-  triedy s nadanými deťmi v športe

-  triedy pre deti, ktoré sa učia cudzí jazyk

Deti nesmú zostať bez dozoru!  (v súrnom prípade môže požiadať o dozor nepedagogického zamestnanca MŠ ). Poradným orgánom riaditeľa materskej školy ja pedagogická rada a Metodické združenie.  Riaditeľ školy určí pre každú triedu v materskej škole triedneho učiteľa.

Za bezpečnosť a ochranu zdravia  dieťaťa zodpovedá pedagóg v čase od prevzatia dieťaťa , až do jeho odovzdania zákonnému zástupcovi dieťaťa, alebo ním splnomocnenej osobe.

 

S kým môžete prísť do kontaktu?

 

Irena Ludvigová         riaditeľka MŠ

Marta Hojzáková       štatutárna zástupkyňa MŠ

 

02/64 778 146

 

msmarecka@zoznam.sk

Kde nás nájdete?

Zobrazit